StartupUtrecht wordt onderdeel ROM Regio Utrecht

Per 1 januari a.s. zal StartupUtrecht onderdeel gaan uitmaken van de ROM Regio Utrecht. StartupUtrecht is in 2015 opgericht als een platform waarin private en publieke belanghebbende partijen met elkaar samenwerken om het ecosysteem voor startups en scale-ups te versterken. StartupUtrecht heeft zich daarbij gericht op de belangrijkste problemen waar startups mee worden geconfronteerd: toegang tot kapitaal, het verkrijgen van hun eerste klanten, toegang tot talent en internationalisering. In dat verband heeft StartupUtrecht diverse succesvolle concepten gelanceerd, zoals StartupFest Health, Crossroads en de verkiezing van de Utrecht Region Startup van het Jaar, maar ook maandelijkse meetups en pitch events voor investeerders. Voor veel founders is StartupUtrecht een belangrijke sparringpartner.

Ook de ROM richt zich op het verder verbeteren van het klimaat voor startups en scale-ups in de regio Utrecht. De ROM Regio Utrecht is in 2020 opgericht. Tot hun activiteiten behoort het investeren in startups en scale-ups, maar ook ecosysteemversterking. De ROM en StartupUtrecht werkten om die reden al nauw samen. Deze samenwerking wordt per 1 januari a.s. dus geïntensiveerd.

Heerd Jan Hoogeveen, directeur StartupUtrecht: ““De kracht van StartupUtrecht ligt in de verwevenheid met het ecosysteem en de daaruit voortvloeiende samenwerkingen met diverse partners. Die kracht – en overigens ook de naam – willen we zeker behouden. Door onderdeel te worden van de ROM kunnen we daar de kracht van de ROM als organisatie aan toevoegen, en maken we een sterkere verbinding met het ruime instrumentarium van de ROM. Zo brengen we gezamenlijk het startup ecosysteem in de regio Utrecht naar een volgend niveau.”

Arjan van den Born, directeur ROM Utrecht Region: “De ROM spreekt en helpt jaarlijks vele honderden startups met een financieringsbehoefte. SUU brengt het netwerk van al die startups en andere stakeholders samen, onder meer door de organisatie van diverse events. Samen kennen we de startups in de regio. Door samen te werken kunnen we hen nog beter helpen met kapitaal en kennis. Vooral de kennispoot zullen we gaan uitbouwen in de komende jaren, en dat kunnen we niet alleen. We zullen ons maximaal inzetten om het startup ecosysteem nog beter te laten werken waarbij verschillende partijen actief betrokken zijn en waarde toevoegen. Dit is uiteindelijk belangrijk voor de regionale startups, de partners die met ons hieraan werken en de innovatiekracht van de regio.”

_____________________

 

StartupUtrecht becomes part of ROM Region Utrecht

As of January 1, StartupUtrecht will become part of the ROM Utrecht Region. StartupUtrecht was founded in 2015 as a platform in which private and public stakeholders work together to strengthen the ecosystem for startups and scale-ups. StartupUtrecht has focused on the most important problems that startups face: access to capital, getting their first customers, access to talent and internationalization. In that context, StartupUtrecht has launched various successful concepts, such as StartupFest Health, Crossroads and the election of the Utrecht Region Startup of the Year, as well as monthly meetups and pitch events for investors. For many founders, StartupUtrecht is an important sparring partner.

The ROM also focuses on further improving the climate for startups and scale-ups in the Utrecht region. The ROM Region Utrecht was founded in 2020. Their activities include investing in startups and scale-ups, but also strengthening ecosystems. For that reason, ROM and StartupUtrecht already worked closely together. This collaboration will therefore be intensified as of 1 January.

Heerd Jan Hoogeveen, director of StartupUtrecht: “The strength of StartupUtrecht lies in its intertwining with the ecosystem and the resulting collaborations with various partners. We certainly want to keep that strength – and also the name. By becoming part of the ROM, we can add the strength of the ROM as an organisation, and we make a stronger connection with the wide range of tools of the ROM. In this way we jointly take the startup ecosystem in the Utrecht region to the next level.”

Arjan van den Born, director of ROM Utrecht Region: “Every year, the ROM talks to and helps many hundreds of startups with financing needs. SUU brings together the network of all those startups and other stakeholders, for example by organizing various events. Together we know the start-ups in the region. By working together we can help them even better with capital and knowledge. We will be expanding the knowledge arm in particular in the coming years, and we cannot do this alone. We will do our utmost to make the startup ecosystem work even better in which various parties are actively involved and add value. Ultimately, this is important for the regional startups, the partners who work with us on this and the innovative strength of the region.”